Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente

Zverejnené 13.5.2024.

 Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“ je možné predkladať najneskôr do 25.05.2024 na adresu:

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja

Komenského 52

041 26 Košice

petronela.sedlakova@minv.sk

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.