Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025

21.4.2023 zverejnil/a lozin_obec.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k tomuto dokumentu okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo da zverejnenia informácie o správe.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025