VZN 3-2007 O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. decembra 2007
Kategória

Prílohy