VZN 32016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
31. decembra 2016
Kategória

Prílohy