VZN 5/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebnými odpadmi

Zverejnené
17. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 5/2022

Prílohy