Návrh-Dodatok č. 1 k VZN 2/2022 o podmienkach určovania a vyberania úhrad za služby a prenájom priestorov v majetku obce Ložín

Zverejnené
22. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
22. februára 2023 − 8. marca 2023
Kategória

Prílohy