Preskočiť na obsah

Oľchov

V katastrálnom území obce Ložín sa nachádza prírodná rezervácia Oľchov, ktorá je v správe štátnej ochrany prírody Latorica od roku 1980 na rozlohe 19,5800 ha v 4.stupni ochrany. Prírodná rezervácia je vyhlásená na ochranu zvyškov prirodzených porastov slatinného jelšového lesa „šúrskeho typu“ na dolnom toku Ondavy s výskytom viacerých geograficky významných i vzácnych druhov na vedeckovýskumné a náučné ciele. Táto lokalita nie je síce taká známa ako Senianske rybníky, alebo Zemplínska šírava, ale jej význam je nepopierateľný už aj preto, že na Východoslovenskej nížine došlo v poslednom období k citeľnému úbytku lužných lesov. PR Oľchov je významná i z botanického a zoologického hľadiska, bolo tu zistených viacero  rastlinných a živočíšnych druhov charakteristických pre mokraďné ekosystémy – bezstavovce (šidlo trstinové – Aeshna affinis),  hadovka obyčajná – Calopteryx virgo, hadovka lesklá – Calopteryx splendens) obojživelníky (rosnička zelená – Hyla arborea), plazy (užovka obojková – Natrix natrix), vtáky – v minulosti tu hniezdil bocian čierny (Ciconia nigra) i pre tento typ biotopu netypický výr skalný (Bubo bubo)  Lokalita je jedným z mála zachovalých fragmentov v minulosti rozsiahlych lužných lesov na dolnom toku Ondavy a snahou je zachovať túto lokalitu aspoň v takomto stave aj do budúcnosti